Đăng ký tham gia hội Cựu sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI
Số:       /TB-ĐHCNĐN-QHDN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham gia Hội Cựu sinh viên DNTU
 
                Kính gửi:   
                                     -  Ban Lãnh đạo các Khoa chuyên ngành;
                                     -  Cố vấn học tập các lớp Đại học khóa 2011 và Cao đẳng  2012;
                                     -  Giảng viên phụ trách Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên;
                                     -  Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên DNTU.
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015, với mục đích đẩy mạnh phong trào hoạt động Hội Cựu sinh viên DNTU, tạo sân chơi bổ ích giúp sinh viên ra Trường có  cơ hội giao lưu, học tập, hỗ trợ lẫn nhau. Ban Giám hiệu thông báo như sau:
  • Lãnh đạo các Khoa chuyên ngành chỉ đạo các cố vấn học tập, giảng viên phụ trách Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên phối hợp với Phòng Quan hệ Doanh nghiệp có trách nhiệm thông tin đến sinh viên Đại học khóa 2011 và Cao đẳng khóa 2012 đăng ký tham gia Hội Cựu sinh viên DNTU.
  • Sinh viên có thể đăng ký bằng một trong các hình thức sau để tham gia Hội Cựu sinh viên:
+ Tải file mẫu đăng ký từ website Trường hoặc website Phòng QHDN, điền thông tin và gửi về phòng QHDN.
+ http://qhdn.dntu.edu.vn/index.php/vi/news/Thong-bao/khaosatviec lam-276/
+ http://dntu.edu.vn (Mục thông báo)
  • Thời hạn hoàn thành ngày 30/6/2015.
Đề nghị Lãnh đạo các Khoa chuyên ngành, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp, cố vấn học tập các lớp, giảng viên Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên các Khoa triển khai đến sinh viên thực hiện nội dung thông báo trên.
 
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                      
- Như trên;
- Lưu: VT, P.QHDN.