Thông báo về việc mời thầu xây dựng nhà để xe và cung cấp dịch vụ giữ xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
     Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2016
 

 THÔNG BÁO
Về việc mời thầu xây dựng nhà để xe và cung cấp dịch vụ giữ xe
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo:
1.  Mời các Cá nhân, Đơn vị tham gia dự thầu “Xây dựng nhà để xe và cung cấp dịch vụ giữ xe tại bãi xe Trường Đại Công nghệ Đồng Nai”, đính kèm theo các yêu cầu đối với nhà thầu.
2. Bãi xe với tổng diện tích: 4500 m2
3. Nội dung đấu thầu:
     -       Nhà thầu xây dựng bãi giữ xe theo thiết kế của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cung cấp.
     -       Nhà thầu được khai thác và thu phí bãi giữ xe trong thời gian 10 năm để thu hồi vốn.
     -       Các điều khoản bổ sung khác sẽ được trao đổi trực tiếp khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
4. Thời gian đấu thầu:
     -       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 15/03/2016.
     -       Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện hợp đồng: ngày 15/05/2016.
5.  Hồ sơ dự thầu gồm có:
     -       Thư dự thầu. (theo mẫu)
     -       Giới thiệu về: Năng lực, kinh nghiệm, Đăng ký kinh doanh,… cung cấp dịch vụ giữ xe của cá nhân, đơn vị dự thầu.
     -       Đề xuất phương án khai thác bãi xe: sơ đồ bố trí mặt bằng khu vực để xe và lưu thông; Giá giữ xe; Trang thiết bị; Tổ chức quản lý hoạt động bãi xe; 
Nhân sự; Phương án đảm bảo an ninh, Nội qui dự kiến của bãi giữ xe; Phương án đảm bảo PCCC, Phương án bồi hoàn khi xảy ra mất mát tài sản của người gửi,…
6.  Kết quả dự thầu dự kiến công bố vào ngày 1/04/2016. Cá nhân, đơn vị được trao thầu phải tiến hành ký hợp đồng ngay sau khi có thông báo, sau 1 ngày làm việc nếu không đến ký hợp đồng Nhà trường sẽ chọn đơn vị khác.
7. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đường Nguyễn Khuyến – Khu phố 5 Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0613.996.473, Hotline: 0908.433.495 (Thầy Kiệt)
          Trân trọng./.
 Nơi nhận:
-          Các Công ty, đơn vị, cá nhân;
-          Lưu TC-HC,
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP 
(Đã ký)
 
Trần Anh Tuấn Kiệt