Thông báo Kế hoạch mở lớp học kỳ 2 - 2019

Thông báo Kế hoạch mở lớp học kỳ 2 - 2019
Kế hoạch mở lớp học kỳ 2!
Gửi các em dưới đây là số lượng mở học kỳ 2, các em tranh thủ đăng ký không hết số lượng.
1.Phương Pháp học tập đại học – 1800 bạn
2.Kỹ năng giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm – 470 bạn
3.Kỹ năng phỏng vấn và hồ sơ xin việc – 670 bạn
4.Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo - 350 bạn