Chương trình Thực tập sinh “Khởi nghiệp cùng OCB” năm 2016 - 2017

tb

tb

 
NỘI DUNG
V/v Chương trình Thực tập sinh “Khởi nghiệp cùng OCB” năm 2016 - 2017


Nơi tham khảo thông tin và liên hệ: 
-     Thông tin chi tiết về Chương trình: https://www.ocb.com.vn/vi-VN/Tuyen-dung/OCB-Co-hoi-cua-ban/Vi-tri-tuyen-dung/1/TTSOCB.htm#.WFNjsH-Qj1U
-     Email nhận hồ sơ: tiemnangocb@ocb.com.vn. Hạn cuối nộp hồ sơ: hết ngày 05/01/2017.
-     Hình thức nhận hồ sơ: Nhận file mềm Thông tin ứng viên theo mẫu OCB, tên file được ghi bằng tiếng Việt viết chữ in Hoa, không dấu theo nguyên tắc: Chương trình – Nơi làm việc – Tên vị trí ứng tuyển – Họ và tên (ví dụ: TTS – CAN THO – CVQHKHRB – NGUYEN VAN A)
Thông tin liên hệ Phòng Nhân sự OCB: 08.38.220.960 (Ext: 163)