Chương trình học bổng “chạm tới ước mơ”năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
Số: 25 /QHDN-TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Đồng Nai, ngày 10  tháng 6 năm 2015
 
 
 
THÔNG BÁO
Chương trình học bổng “chạm tới ước mơ”năm 2015
 
Căn cứ vào kế hoạch về việc quy định xét, cấp học bổng của doanh nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp Chuyên nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ;
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp; nhằm khuyến khích sinh viên đã cố gắng đạt thành tích cao trong học tập, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Anh văn Mỹ Việt. Tổ chức chương trình học bổng “Chạm tới ước mơ” năm 2015 cụ thể như sau :
Ø  Đối tượng:
-         Là sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng năm 1 đến năm 4 tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Ø  Số học bổng: 05 suất
Ø Loại học bổng: khoá học tiếng Anh tại trung tâm + quà tặng
Ø  Trị giá học bổng: 2.000.000vnđ
Ø  Tiêu chí xét học bổng:
Có nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh
Ø  Hồ sơ học bổng gồm có:
-      Đơn xin dự tuyển học bổng (theo mẫu)
-      Thẻ sinh viên (photo)
Ø  Ghi chú:
Thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến ngày 30/6/2015.
Ø  Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
Ø  Thời gian trao học bổng: ngày 04 -7 -2015 tại Phòng họp 03 – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
 
 
 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 (Đã ký)
Th.S Nguyễn Đình Thuật