Thông Báo Tuyển dụng sinh viên thực tập

Thông Báo Tuyển dụng sinh viên thực tập
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bầu Trời Việt thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bầu Trời Việt thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập ( chi tiết theo file đính kèm)