THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2014-2015

Thông báo

Thông báo

Về việc đăng ký giới thiệu đơn vị thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy năm học 2014-2015
                                                    THÔNG BÁO
Về việc đăng ký giới thiệu đơn vị thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy
                                          năm học 2014-2015
 
Kính gửi:  Banh lãnh đạo các Khoa.
-         Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp;
-         Căn vào cứ kế hoạch hoạt động 2014-2015 của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp;
-         Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Nhà trường.
Để chuẩn bị kế hoạch giới thiệu đơn vị thực tập cho sinh viên năn 2014-2015 Phòng Quan hệ Doanh nghiệp thông báo:
1.  Các Khoa thông báo cho sinh viên kế hoạch giới thiệu đơn vị thực tập của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.
2.  Phòng Quan hệ Doanh nghiệp khuyến khích sinh viên tự tìm kiếm đơn vị thực tập, khuyến khích Banh lãnh đạo, Giảng viên giới thiệu đơn vị thực tập cho sinh viên.
3.  Sinh viên nào có nhu cầu được Phòng Quan hệ Doanh nghiệp liên hệ vui lòng làm đơn theo mẫu (đính kèm) nộp về Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
4.  Thời hạn đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2014.
5.  Sinh viên đã đăng ký giới thiệu bắt buộc phải nhận nhiệm vụ tại đơn vị được Phòng Quan hệ Doanh nghiệp giới thiệu.
6.  Sinh viên đi thực tập phải tuân thủ các nội quy do Công ty  đưa ra. Mọi hoạt động của sinh viên Công ty sẽ báo về Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.
7.  Công ty sẽ không công nhận hoàn thành thực tập nếu sinh viên không tuân thủ các qui định, không hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chất lượng báo cáo dưới trung bình.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ và phối hợp từ các Khoa.
Trân trọng!
 

Nơi nhận:
-  Phòng Khoa;
- BGH báo cáo;
- Lưu: P.QHDN 
               PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                         (Đã ký)
 
                         ThS. Nguyễn Đình Thuật