03:38 ICT Thứ năm, 23/09/2021

anh

Thông tin cần thiết

Cổng thông tin

Dành cho doanh nghiệp
Viễn thông
Thép Seah
Hội doanh nhân
Golf Long Thành
Đăng ký giới thiệu thực tập 2017 - 2018
Diễn đàn

Trang nhất » Thông tin » Giới thiệu việc làm

ASHLEY TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thứ sáu - 28/02/2014 18:15
ASHLEY

ASHLEY

The Quality Control individual provides input into the Product Quality Improvement activities and processes.  Review of information, concerns, solutions and activities.  Create product documents, perform audits, collect data, provide feedback, guidance, and suggestions.
Nhân viên kiểm soát chất lượng là người  cung cấp các thông tin đầu vào cho các hoạt động và các qui trình cải tiến chất lượng sản phẩm. Kiểm tra về thông tin, những điều quan tâm, những giải pháp và các hành động. Lâp các tài liệu về sản phẩm, tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, thu thập dữ liệu, đưa ra các phản hồi, hướng dẫn và các kiến nghị để duy trì và cải tiến  chất lượng sản phẩm.
Perform many tasks.  Take direction from Quality Assurance Teams and members of Quality, Engineering and management.
Thực hiện nhiều nhiệm vụ. Nhận chỉ đạo từ đội QA Team và các thành viên trong Ban Giám đốc về chất lượng và kỹ thuật.
 
1.      Product quality inspection
Kiểm tra  chất lượng sản phẩm
1.1  New product 100% inspection
Kiểm tra 100% sản phẩm mới
·         100% Inspection of new GO product first shipment
Kiểm tra 100% sản phẩm mới ở đợt xuất hàng đầu tiên
·         Application of QC label on acceptable product
Dán nhãn QC trên sản phẩm đạt chất lượng
·         Inform QA to review product that does not meet Ashley quality standards
Thông báo cho đội QA để xem xét, kiểm tra các sản phẩm không đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Ashley
 
1.2  Final production inspection
Kiểm tra thành phẩm
·         Inspection of  product before first shipment of the first cutting
Kiểm hàng trước khi xuất hàng lần đầu của đợt xuất hàng đầu tiên
·         Inform QA to review product that has been rejected or will need to be reworked
Thông báo cho đội QA để xem xét, đánh giá các sản phẩm bị loại hoặc sản phẩm cần phải chỉnh sửa  lại.
·         Stop production when the shipment is being rejected
Ngừng sản xuất khi khi đợt xuất hàng bị dừng lại
·         Record issues and have production management sign reports for next cutting improvement
Ghi chép lại các vấn đề về chất lượng và làm báo cáo có chữ ký của quản lý sản xuất tại nhà máy để cải tiến cho những lần xuất hàng kế tiếp
 
1.3  China product 100% inspection:
            Kiểm tra 100% sản phẩm xuất đi Trung Quốc
·         100% Inspection of new GO product first shipment for Wanvog warehouse
Kiểm tra 100% sản phẩm mới, xuất lần đầu tới kho Wanvog
·         Inspection of all product throughout Whitewood, finishing and packing line (before packaging)
Kiểm tra tất cả hàng trắng, hàng tại chuyền sơn và thành phẩm tại chuyền đóng gói (trước   khi đóng gói)
·         Application of QC label on acceptable product
      Dán nhãn, tem chất lượng trên sản phẩm đạt chất lượng.
·         Completion of China Product Inspection Report
Hoàn thành các báo cáo về kiểm hàng xuất đi Trung Quốc
 
1.4  Sourcing parts inspection
              Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp
·         Inspection of factory sourcing parts (glass, drawer glides, hardware, fabric, leather, marble, PU/Poly parts, etc.) to ensure acceptable parts
Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp bởi các nhà cung cấp bên ngoài (Kính, thanh trượt ngăn kéo, ngũ kim, vải, da, đá, các bộ phận sơnPU/Poly,..)
·         Inspection at the subcontractor of subcontracted parts
Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp tại nhà máy của các nhà cung cấp bên ngoài
1.5  RP (Replacement Part) inspection
             Kiểm các bộ phận sản phẩm xuất bù hàng(hàng bù)
·         Inspection of RP quality and packaging to ensure RP quality is good and packaging follows Ashley requirements
Kiểm tra chất lượng hàng bù và đóng gói nhằm đảm bảo hàng bù có chất lượng tốt và được đóng gói theo các yêu cầu của Ashley.
·         Inspection of labeling to ensure it is correct and matches the RP being packed
 Kiểm nhãn tem của hàng bù nhẳm đảm bảo nhãn tem đúng và trùng khớp với hàng bù được đóng gói
 
2.      Facilities Auditing
Kiểm tra nhà máy
·         Production Areas
Kiểm tra các khu vực sản xuất
·         Warehouses (incoming, inventory, shipping)
Kiểm tra kho ( Nguyên vật liệu, hàng tồn kho và hàng đang xuất)
·         Subcontractors
Kiểm tra các nhà thầu phụ
 
3.      Color panel management
Quản lý bảng màu
3.1 Responsible for managing and using the color panel process
Có trách nhiệm quản lý và sử dụng bảng màu trong quá trình kiểm hàng
3.2 Maintain color panel condition
Bảo quản tốt bảng màu
3.3  Daily Step Color Panel audits on production lines
Sử dụng bảng màu hàng ngày để kiểm tra các bước tạo màu trên chuyền sản xuất
4.       PPR (Pre-Production Review)review
       Đánh giá tiền sản xuất
 
6.1  Participate in product launch and PPR review
Tham gia vào quá trình thực hiện và đánh giá tiền sản xuất
6.2  Awareness of issues found during the PPR and follow up of changes/corrective actions for product prior to and during production
Nhận biết các vấn đề đã phát hiện trong quá trình đánh giá tiền sản xuất và tuân theo các  thay đổi/ hành động  khắc phục sửa chữa trước và trong quá trình sản xuất
 
5.      Data and document collection and entry, including images
Thu thập tài liệu, dữ liệu và nhập liệu, bao gồm cả các bức hình chụp
·         QC daily inspection report
Báo cáo kiểm hàng hằng ngày
·         Step color panel online system
Các bước tạo màu trên hệ thống
·         Job-related documents and data
Các tài liệu và dữ liệu khác liên quan đến  công việc
 
6.      Ensure Ashley Furniture Industries, Inc. standards and specifications are followed
Đảm bảo các tiêu chuẩn và chi tiết kỹ thuật của  Ashley Furniture Industries, Inc. được tuân thủ đúng 
·         Communicate requirements and concerns to Vendor management and staff
Truyền đạt các yêu cầu và các vấn đề cần quan tâm tới các nhân viên và các quản lý của nhà máy
·         Communicate information, concerns, issues and suggestions to QA teams and other Ashley management personnel
Báo cáo về các thông tin, các vấn đề quan tâm, các vấn đề phát sinh và các kiến nghị cho đội QA  và các nhà quản lý khác của Ashley
·         Document issues, concerns and actions for effective communication
Lập tài liệu về các vấn đề phát sinh, các vấn đề quan tâm và các hành động để việc truyền đạt, báo cáo  có hiệu quả
 • Recommend solutions to product and process issues.
Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề phát sinh liên quan đếnsản phẩm và qui trình
 • Identify improvement actions with QA team and/or other Ashley Furniture Industries management approval
7.       Ensure that Standard Operating Procedures are followed
Đảm bảo các Qui trình, Thủ tục hoạt động theo tiêu chuẩn được tuân theo
 
8.      Participate in training of factory and Ashley personnel
Tham gia vào đào tạo nhà máy và nhân sự của Ashley
 
9.      Support all policies, procedures and expectations of a representative of Ashley Furniture Industries, Inc.
Trợ giúp, thực hiện các giải pháp, các qui trình và các mong đợi của một đại diện Ashley Furniture Industries, Inc.
 
10.  Maintain personal development
Duy trì sự phát triển của bản thân
 
11.  Complete other assignments and special projects as requested
Hoàn thành các công việc, các dự án đặc biệt được giao khác theo yêu cầu
 
The Quality Control professional is responsible for the quality of directed work.  Make routine and non-routine choices within established guidelines.
Nhà kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp chịu trác nhiệm đối với các công việc  liên quan đến kiểm tra chất lượng trực tiếp. Đưa ra các lựa chọn theo thông lệ và không theo thông lệ tuân theo các hướng dẫn đã được đề ra.
  
1.      Education
Trình độ học vấn
·         Read, write and comprehend basic communications
      Đọc, viết và hiểu các giao tiếp, truyền đạt thông tin căn bản
·         Basic math knowledge
      Kiến thức cơ bản về toán học
·         Prefer college level or above
     Ưu tiên các ứng viên có trình độ từ cao đẳng trở lên
 
2.      Experience
Kinh nghiệm làm việc
·      Knowledge of furniture Quality Control
Kiến thức và kinh nghiệm về kiểm tra chất lượng đồ trang trí nội thất
3.      Skills and Abilities
Kỹ năng và khả năng
 •  English writing/speaking skills
   Kỹ năng viết/nói Tiếng Anh
 • Integrity, dependable, quality and people oriented
   Chính trực, đáng tin cậy, có phẩm chất và định hướng công việc tốt
 • Measuring skills using English and metric scales
Kỹ năng về đo lường sử dụng đơn vị đo lường của người Anh và  thang đo theo mét
 • Basic math skill
Kiến thức cơ bản về toán
 • Ability to read engineering drawings
Khả năng đọc và hiểu bản vẽ 
 • Ability to distinguish variation in color and production processes
Khả năng phân biệt về màu sắc và qui trình sản xuất
 • Mechanical skills
Kỹ năng về cơ khí học và vật lý học
 • Ability to communicate with others
Khả năng giao tiếp và truyền đạt
 • Personal computer skills and tablet skills
Kỹ năng sử dụng máy tính cá nhân vá máy tính bảng.
 
 
1.      Mental Effort
·         Self-directed and independent
Khả năng làm việc độc lập và tự chủ
·         Able to follow directions
Có thể tuân theo các chỉ dẫn, chỉ đạo
·                              Team work spirit
   Có tinh thần làm việc theo tổ, nhóm
·                              Detail focus and root cause detection
   Tỉ mỉ và có khả năng phát hiện được nguyên nhân gốc
·         Effective communication
Giao tiếp, truyền đạt hiệu quả
·         Able to find and solve problems
Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề
·         Positive attitude
Thái độ tích cực
·         Willingness to take ownership
Sẵn sàng làm chủ tình huống
·         Accountability
Có trách nhiệm với công việc được giao
·         Represent the best interest of the organization
  Thể hiện sự quan tâm tốt nhất đối với tổ chức
 
2.      Physical Requirements
Yêu cầu về thể chất
·         Stand and walk continuously
             Có thể đứng và di chuyển thường xuyên
·         Use hands continuously to handle parts
Khả năng sử dụng tay liên tục để xử lý các bộ phận sản phẩm
·         Vision requirements including the ability to see defects and color variation on product
Khả năng quan sát và phát hiện lỗi sản phẩm và sự khác biệt về màu sắc của sản phẩm
·         Close vision at 20 inches or less
Khả năng quan sát ở cự ly 20 inches (# 50 cm) hoặc gần hơn
·         Distance vision at 20 feet or more
Khả năng quan sát ở cự ly 20 feet (# 6 mét) hoặc xa hơn
·         Color vision, peripheral vision and depth perception
             Khả năng nhận biết về màu sắc, khả năng quan sát xung quanh và nhạy bén, sáng suốt
·         Consistently reach above shoulders, stooping, kneeling or crouching
             Có thể  vươn, cúi người, gập gối hoặc nhún người thấp thường xuyên
·         Ability to travel
Có khả năng đi công tác
·         Ability to lift up to 50 lbs. occasionally
Có khả năng nâng vật nặng từ 50 pounds (# 22kg) trở lên
 
3.      Work Environment
·         The Quality Control position involves working in general manufacturing conditions where there are moving mechanical parts and equipment
Công vệc kiểm soát chất lượng được thực hiện trong môi trường sản xuất tổng quát, nơi có những thiết bị, dụng cụ và máy móc hoạt động, di chuyển liên tục.
 
Critical features of this job are described under the headings above.  The job description is a summary of the typical function of the job, not a comprehensive list of all possible job responsibilities, tasks and duties.  The responsibilities, tasks and duties of the jobholder may be subject to change at any time due to reasonable accommodation or other business reasons
Đặc trưng, vai trò cơ bản của công việc này được mô tả ở các mục trên. Bản mô tả công việc là một bản tóm tắt các chức năng, nhiệm vụ điển hình, cơ bản của công việc, không phải là  danh sách đầy đủ tất cả các trách nhiệm, nhiệm vụ của công việc. Trách nhiệm, nhiệm vụ và nghĩa vụ của người thực hiện công việc  có thể được thay đổi bất cứ lúc nào để cho thích nghi, phù hợp hơn hoặc vì những lý do công việc khác.

Quý Thầy Cô và các sinh viên muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
Duong Van Lanh | HR Manager
Citigroup Limited Industries, Inc.
D06, Wooshu Plaza, No. 253 Pham Van Thuan Street, Tan Mai Ward, Bien Hoa City | Dong Nai province, Viet Nam.

Cell phone: +84  906330545| Lduong@citigrp.com
Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp & Phát triển kỹ năng

Với đội ngũ nhân sự năng động nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, bằng trái tim của nhà giáo chúng tôi trao đến sinh viên những giá trị tốt đẹp nhất. Đến nay, chúng tôi đã mở rộng mạng lưới đối tác lên tới hàng ngàn doanh nghiệp trải đều trên các tỉnh ở khu vực phía Nam, cung cấp chương...

Hoạt động

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức Kiến tập trực tuyến Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức Kiến tập trực tuyến Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Để tiếp tục triển khai chương trình kiến tập hằng năm đối với Tân sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô. Ngày 17/9/2021, Phòng quan hệ Doanh nghiệp & Phát triển Kỹ năng DNTU đã kết nối với Tập đoàn Ô tô miền Nam, Công ty TNHH XNK Ô tô miền Nam để mang đến cho các em sinh viên năm nhất một cái nhìn thực tế Doanh nghiệp, được tiếp cận quy mô, quy trình công...

Xem tiếp...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 574

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 181878

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12866531

Ngôn ngữ